Poznaj nasze metody pracy

Zasady pracy

Przedszkole pracuje w oparciu o programy zgodne z nową podstawą programową:

– „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
– „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
– „Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?”- Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
– „Glottodydaktyka” Bronisława Rocławski
– „Wychowanie bez porażek” Thomas Gordon
– „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły” Mazlish, Fabe
– „Jak wychować pomysłowo?" K. Mitros
– „Ruch rozwijający” W. Sherbourne
W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele posługują się metodami aktywnymi, problemowymi i twórczymi, uwzględniając w ten sposób wszechstronny rozwój podopiecznych.

Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa- swobodna, zorganizowana, bądź częściowo kierowana przez nauczyciela. Wśród metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi znalazły się: - pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

 • metoda projektów,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • techniki parateatralne,
 • zabawy paluszkowe.

W drugim semestrze roku szkolnego nauczyciele realizują sobotni program adaptacyjny dla dzieci w wieku 1,5- 4 lata, w którym uczestniczą także rodzice tych dzieci. W ramach tych zajęć prowadzone są:

 • zabawy adaptacyjne,
 • integracyjne,
 • paluszkowe,
 • plastyczne,
 • sensoryczne i ruchowe.

„Mała żyrafka”

W przedszkolu opracowany został program wstępnej adaptacji „Mała żyrafka”, który opiera się na współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka.

Założeniem programu jest:

 • świadome przygotowanie dziecka do życia w warunkach zbiorowego wychowania;
 • przygotowanie rodziców do niesienia pomocy własnym dzieciom w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych;
 • pomoc nauczycielom w sprostaniu spełnienia oczekiwań dzieci i rodziców.

Program wstępnej adaptacji sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa psychicznego w tym trudnym, przełomowym dla dziecka momencie życia.

Cele główne programu

 1. wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa psychicznego;
 2. wspomaganie rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną:
  • w procesie przygotowania dziecka do przedszkola w sferze psychicznej i instrumentalnej
  • w procesie przygotowania samych siebie do psychicznego rozstania z dzieckiem;
 3. wspomaganie pracy nauczycieli dzieci najmłodszych.

Program wychowawczy


W naszym przedszkolu opracowany jest program wychowawczy, w którym sformułowane i określone są ważne w życiu przedszkola i młodego człowieka wartości oraz zasady postępowania dotyczące tych wartości. Nasz program wychowawczy oparty jest na koncepcji doktora nauk pedagogicznych Stefana Wlazło, która kładzie nacisk na koncentrację określonych wartości. Treść wychowania stanowi zatem system wartości.


Glottodydaktyka

Glottodydaktyka pozwala na łatwiejszy start w nauce szkolnej

Na korzyść tej metody przemawiają wszystkie argumenty. Jest to nauka liter poprzez zabawę i ma wpływ na wszechstronną osobowość dziecka, nie stawiając mu żadnych nakazów i ograniczeń. Rozbudza dziecko poznawczo i stymuluje do samodzielnego myślenia. Glottodydaktyka nakazuje traktować dziecko indywidualnie, a co za tym idzie stosować zróżnicowany poziom trudności do każdego z osobna. Metoda ta pozwala dziecku badać otaczający świat i cieszyć się z własnych osiągnięć.

„Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka oraz dobre przygotowanie do nauki w szkole. Program „Dziecięcej Matematyki” uwzględnia 12 założeń, które należy realizować w odpowiedniej kolejności:

 • Orientacja przestrzenna
 • Rytmy
 • Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia długości
 • Klasyfikacja
 • Rozwiązywanie i układanie zadań arytmetycznych
 • Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia
 • Mierzenie płynów
 • Intuicje geometryczne
 • Konstruowanie gier przez dzieci
 • Zapisywanie czynności matematycznych znakami

„Dziecięca matematyka” sprzyja rozwojowi nauki matematyki w szkole podstawowej oraz zachęca do logicznego myślenia.

Pedagogika zabawy

Naturalna, wrodzona metoda uczenia się dzieci przez zabawę. Nierozłącznie wiąże się z odczuwaniem przyjemności i radości z wykonywanych czynności, mających na celu poznawanie nowych wartości i przyswajanie nowych informacji. Stosowane w tej metodzie zabawy muzyczno-ruchowe sprzyjają integracji dzieci w grupie, rozbudzają aktywność, kreatywność i ekspresję ruchową.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

to zestaw ćwiczeń oraz zabaw ruchowych, który wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Metoda ta:
 • Pozwala rozładować energię poprzez zabawę
 • Usprawnia motorykę dziecka
 • Umożliwia wydobycie pewności siebie, a co za tym idzie, pokazanie zaangażowania
 • Daje swobodę, poznanie własnego ciała, a także własnych możliwości ruchowych

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego młodszych dzieci.


Współpraca z rodzicami


Bardzo ważnym elementem w procesie właściwego rozwoju dzieci jest współpraca z rodzicami, rozumiana jako aktywne współdziałanie w celu stworzenia jednolitego systemu wychowawczo – opiekuńczego. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy do kontaktów indywidualnych z rodzicami. Stanowią one źródło wielu informacji o dziecku, jego rozwoju, potrzebach, aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, zainteresowaniach i zdolnościach.


czytaj więcej

Profil absolwenta naszego przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej, wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych narodowości i ras, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność i odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
posiada:
 • zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach, wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie;
umie:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
rozumie, zna:
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny zabawy, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury, współżycia społecznego, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz przestrzega ww. praw i zasad;
nie obawia się:
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażać swoich uczuć.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest bardzo ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Przekazując informacje o aktualnym stanie rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Jeśli mamy do przekazania informacje, dotyczące trudnych zachowań, to zawsze staramy się mówić także o tych pozytywnych, o osiągnięciach i zaletach. Stwarzamy w ten sposób klimat bezpieczeństwa i zaufania, który potrzebny jest obu stronom w nawiązaniu dialogu i wzajemnym zrozumieniu się. Gromadząc informacje o dziecku, kierujemy się następującymi zasadami:

 • nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju; informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach, podczas dni otwartych lub w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na koniec roku szkolnego nauczyciele sporządzają pisemną opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka i przekazują ją rodzicom,
 • w przypadku dzieci pięcioletnich, realizujących w przedszkolu przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, informację o rozwoju dziecka rodzice otrzymują co najmniej dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

System motywacji w naszym przedszkolu


W przedszkolu stosowany jest grupowy system motywacji, oparty o pozytywne wzmocnienia zachowań dzieci poprzez docenianie, wyróżnianie czy nagradzanie. Wzmocnienia są zawsze sprawą indywidualną, tzn. że za to samo zachowanie różne osoby mogą być różnie wzmacniane. Rola wzmocnień w procesie wychowania oparta jest przede wszystkim na teorii Skinnera, który opracował zasady budowania systemu motywacji


Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.