WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Bardzo ważnym elementem w procesie właściwego rozwoju dzieci jest współpraca z rodzicami, rozumiana jako aktywne współdziałanie w celu stworzenia jednolitego systemu wychowawczo – opiekuńczego. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy do kontaktów indywidualnych z rodzicami. Stanowią one źródło wielu informacji o dziecku, jego rozwoju, potrzebach, aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, zainteresowaniach i zdolnościach. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i rodziny,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • wspólne działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • włączanie rodziców w życie przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy z rodzicami obejmują:
 • zebrania grupowe,
 • spotkania indywidualne z wychowawcami,
 • zajęcia otwarte, autoprezentacje rodzinne,
 • uroczystości przedszkolne,
 • uroczystości grupowe,
 • teatr rodziców,
 • festyny rodzinne, imprezy integracyjne,
 • konkursy, wycieczki,
 • kiermasze prac plastycznych dzieci,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, eksponowanie prac plastycznych,
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz portalu Facebook, zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.